Nationella riktlinjer och rekommendationer

Nationella riktlinjer och rekommendationer inom radiologi

Nedan listar vi de senaste nationella riktlinjerna och rekommendationerna inom radiologi. Dessa ska fungera som ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar, kontrast och metoder som olika verksamheter inom radiologi i Sverige bör satsa på.

 

Binjureincidentalom – Reviderade nationella rekommendationer – 2017-09-13

Sammanfattning nyheter

 1. Expansiviteter <1 cm kräver ingen ytterligare karakteristik med DT eller radiologisk uppföljning, vilket bör anges i utlåtande enligt vårdprogram men att biokemisk screening kan vara indicerad vid klinisk misstanke på hormonproducerande tumör (t.ex. aldosteronom)
 2. DT med washout utgår på grund av bristande evidens
 3. Homogen välavgränsad 1-4 cm stor expansivitet som mäter >10 HU utan i.v. kontrastmedel storlekskontrolleras efter 6 månader – avsluta om oförändrad
 4. Homogen välavgränsad 1-4 cm stor expansivitet som mäter >10 HU med i.v. kontrastmedel undersöks med DT utan kontrast inom 1 månad för täthetsmätning ELLER enbart storlekskontroll med DT utan kontrast efter 6 månader (lokala rutiner avgör valet)
 5. Som tidigare kräver en homogen välavgränsad 1-4 cm stor expansivitet som mäter ≤10 HU (= lipidrikt adenom) ingen vidare radiologisk utredning eller kontroll, vilket bör anges i utlåtandet men att biokemisk screening bör utföras enligt vårdprogram.

Dokument:

Adrenala incidentalom – Nationella rekommendationer inkl. algoritm 20170913

Adrenala incidentalom – Radiologiskt appendix – Nationella rekommendationer 20170913

 

Nationella rekommendationer för jodkontrastmedelsanvändning – 2014-11-08 och 2015-01-05

Sammanfattning nyheter senaste revisionen

 1. Uppgradering av GFR-kategorierna för nedsatt njurfunktion enligt KDIGO 2013, http://www.kdigo.org/clinical_practice_guidelines/pdf/CKD/KDIGO_2012_CKD_GL.pdf.
 2. P-cystatin C bör tas på patienter med kraftigt avvikande muskelmassa och nedsatt leverfunktion (t.ex. cirrhos).
 3. Koksalt för hydrering har tagits bort då det kan påverka njurfunktionen på ett negativt sätt, istället rekommenderas Ringeracetat och Plasmalyte efter samråd med Robert Hahn, forskningschef, Södertälje sjukhus, Läkartidningen 2012;109(46):2082.
 4. Bikarbonat för hydrering har tagits bort då det är krångligt att blanda.
 5. Förtydligande att om blockering av feokromocytom av någon anledning inte skett inte diskvalificerar kontrastmedelsförstärkt CT i samråd med Bengt Hallengren, endokrinolog, Region Skåne.
 6. Rekommendationer för myastenia gravis har uppdaterats i samråd med Ritva Martell, neurolog, KS, Solna, Läkartidningen 2013;110(39-40):1722.
 7. Effekter på det nyfödda barnets tyreoidea i samråd med Johan Svensson, Barnendokrinologiskt centrum i Region Skåne.
 8. Referenser har uppdaterats: Brittiska och kanadensiska guidelines, validering av ekvationer för skattning av GFR, NaCl som olämplig infusionsvätska, myastenia gravis och effekter på det nyfödda barnets tyreoidea.

Dokument:

Nationella rekommendationer för användning av jodkontrastmedel (pdf)

Lathund om kontrastmedelsnefropati vid CT (pdf)