Medicinsk Ansvarsfriskrivning

disclaimer, ansvarsfriskrivning, xray.nu, svensk radiologi, svensk röntgen, st radiologi, radiologläkare, juridisk informationInformationen på denna sida är endast avsedd i utbildningsyfte.

Xray.nu har inget ansvar för andra läkares handlingar och/eller omdömen. Inte heller har Xray.nu och dess författare, redaktörer och övriga inblandade något ansvar för att diagnos i enlighet med informationen ger visst, i informationen angivet resultat.

Xray.nu åtar sig även inget ansvar gentemot tredje man för skada som uppstår som en följd av diagnos eller behandling mm i enlighet med informationen och dess diskussionsunderlag som finnes på hemsidan.

Informationen på xray.nu riktar sig till svenska läkare och är anpassad till svenska förhållanden i första hand även om internationella riktlinjer förekommer.

Av vad som sagts ovan följer att informationen på xray.nu inte skall användas av andra än läkare. Informationen är av generell karaktär och skall inte ersätta rådgivning eller behandling av läkare. Personer med hälsoproblem eller misstanke om hälsoproblem uppmanas att söka läkare och inte förlita sig på informationen på xray.nu.

Enskilda läkares texter på xray.nu är endast uttryck för respektive läkares uppfattning och skall inte uppfattas som konsensusdokument.

Kafi Group International (som är huvudman för http://xray.nu), läkare, författare, redaktörer och övriga inblandade gör sitt bästa för att informationen på xray.nu är uppdaterad och korrekt samt i överensstämmelse med den medicinska vetenskapens ståndpunkt.

Läsaren måste dock alltid ha i åtanke att den medicinska vetenskapen utvecklas ständigt. Nya studier och andra forskningsrön ändrar och uppdaterar ständigt diagnostiken och behandlingen inom radiologin. Det kan därför inte garanteras att informationen vid varje tillfälle uppfyller ovan nämnda krav. Vi kan inte heller garanteras att informationen är fri från skrivfel eller textbortfall.

Läkare skall själv värdera informationen på Xray.nu och vid behov bekräfta informationen med andra källor innan den används som vägledning vid medicinsk diagnostik, rådgivning eller behandling.