Luftvägar

Luftvägssjukdomar hos barn

Farhad Kafi, Leg. läkare, ST-läkare Radiologi
Seldingerkliniken, Mora Lasarett, Sverige
Senast uppdaterad: 2018-05-14

Luftvägarna hos barn drabbas oftast av en del vanliga sjukdomar, men kan även i enstaka fall drabbas av mycket allvarligare och ovanligare tillstånd.  Sjukdomarna kan vara av akut eller kronisk karaktär och pga inre, men även yttre processer (tex främmande kropp).

De generella kategorierna av sjukdomarna vi listat nedan är inte alltid så tydliga och lätt urskiljbara i verkligen. Vissa sjukdomsprocesser drabbar olika nivåer av luftvägarna och vissa andra kongenitala sjukdomar presenterar sig för första gången senare i ungdomen.

 

Bakteriell trakeit (= exudativ trakeit, laryngotrakeobronkit)

Ovanlig men en allvarlig komplikation. Drabbar oftast barn i åldern 3 - 8 år. Bakteriell invasion av trakeas slemhinnor som ofta resulterar i formation av mikroabscesser, treakealt pus och pseudomembraner - där dessa kan leda till obstruktion av de övre luftvägarna.

Kliniska fynd av bakteriell trakeit är snarlika till vanlig viruskrupp och epiglotit. Feber, allmänpåverkanm, inspiratorisk stridor och tilltagande andningssvårigheter.

Fynd på slätröntgen: 
 • • Linjära mjukdels-fyllnadsdefekter (membran) inom övre luftvägar
 • • Dimmig och svåravgränsad luftväg (trakea)
 • • Irregulär, plack-liknande, vägg av trakea ökar starkt misstanken om Bakteriell trakeit.
  • -- Slem kan ibland misstolkas som plack i trakea och patienten kan då hosta för att sedan ta en ny bild. (Vid hög kliniskt misstanke om bakteriell trakeit är hostning kontraindicerat (pga rubbning av pseudomembran).
   Tryck på bilden till vänster.

Retrofaryngeal abscess

Retrofaryngeal abscess är en mycket allvarlig infektion med purulent vätskeansamling som sprider sig snabbt i det retro/parapharyngeala spatiet. Detta tillstånd kräver avancerad sjukvård/intensivvård med iv antibiotika, intubering, CT/MR samt ofta dränering av abscesser. Det kan leda till livshotande tillstånd såsom övre luftvägsobstruktion, septiska embolier, mediastinit, tromb i v. jugularis interna och/eller sinus cavernosus.

Hos barn (oftast under 6 år) utgår infektionen ofta från pharyngotonsillit/peritonsillit och börjar vanligtvis med en rupturerad lymfkörtel som i sin tur leder till abscess.
Hos ungdomar och vuxna utgår tillståndet oftast från en dentoalveolär infektion. Även främmande kroppar och trauma kan orsaka retrofaryngeal abscess. Patienter med nedsatt immunförsvar liksom diabetiker löper en ökad risk att utveckla retro/parapharyngeala abscesser i anslutning till en primärinfektion enligt ovan.

Retrofaryngeal abscess eller tendinit?

Det är viktigt att kunna skilja på retrofaryngeal abscess från retrofaryngeal tendinit på grund av deras olika kliniska handläggning. Bägge sjukdomarna kan ge feber, dysfagi och förhöjda vita blodkroppar samt sänkningsreaktion. Svår nackstelhet ska ändå leda misstankarna till retrofaryngeal tendinit.

Fynd på slätröntgen:
  • Lateral projektion viktigast! Hos barn med nacken i extension och under inspiration (för att förhindra "pseudoförtjockning" av prevertebrala mjukdelar).
   •   - - Normal prevertebral mjukdelstjocklek:
    •        C2 (vid hypopharynx): ≤ 7 mm alla åldrar
    •        C6 (vid cervikala esophagus): ≤ 14 mm om < 15 år, ≤ 22 mm hos vuxna
  • • Vid Retrofaryngeal abscess ses ett förtjockat / vidgat prevertebral mjukdelsområde.
   • • Om förekomst av gas utan trauma (sällsynt) är detta diagnostiskt för abscess.
Fynd på CT:
 • Med kontrast! För att urskilja mellan vätskeansamling från flegmonös förtjockning (retrofaryngeal cellulit).
 • • Retrofaryngeal abscess ses som vid vätskeansamling omgiven av en kontrastladdande vägg (kan vara svårt att se i väldigt tidigt skede)
 • Att titta vidare på:
  •      - Luftvägar, IVC (komprimerad? trombos?), ICA (spasm? pseudoaneurysm?) Mediastinal påverkan?

Referenser:

http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/18898/LKT1247s2156_2158.pdf


https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/09501353cc7c4cfd98a7d5be18dfdfde/retrofaryngeala-abscesser.pdf


Wang KY et al: Retropharyngeal abscess with descending necrotizing mediastinitis. J Emerg Med. 43(1):114-5, 2012 


Debnam JM et al: Retropharyngeal and prevertebral spaces: anatomic imaging and diagnosis. Otolaryngol Clin North Am. 45(6):1293-310, 2012


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2719512/


Donnely, L., 2009. Fundamental of pediatric imaging. 2nd ed. Philadelphia, PA: Elsevier.